DESIGN MANIFESTO FOR JERUSALEM

Un dia, assegut amb Massanobu Fukuoka baix un garrover, el savi camper japonès va dibuixar amb el seu bastó un quadrat en la terra i em va dir: «en aquest metre quadrat de terra viuen milions d’éssers vius, per tant milers de milions de combinacions… no sabem res».

Crec que hem vingut a aquest món a aprendre i a ajudar… que no necessitem més coneixement per a aprendre, ni necessitem més informació, o ordinadors més ràpids o més anàlisis científiques i intel·lectuals per a ajudar al món. El que més necessita la humanitat en aquests moments és saviesa. Però… Què és la saviesa? On es troba?

Un día, sentado con Massanobu Fukuoka bajo un algarrobo, el sabio campesino japonés dibujó con su bastón un cuadrado en la tierra y me dijo: «en este metro cuadrado de tierra viven millones de seres vivos, por lo tanto miles de millones de combinaciones… no sabemos nada».

Creo que hemos venido a este mundo a aprender y a ayudar… que no necesitamos más conocimiento para aprender, ni necesitamos más información, u ordenadores más rápidos o más análisis científicos e intelectuales para ayudar al mundo. Lo que más necesita la humanidad en estos momentos es sabiduría. Pero… ¿Qué es la sabiduría? ¿Dónde se encuentra?

One day, sitting under a carob tree with Masanobu Fukuoka, a wise Japanese farmer,
he took his stick and drew a square in the earth.  He said: in this square metre of earth there are millions of living things, from which come thousands of millions of combinations …. we  know nothing.

I believe we have come into this world to learn and to help …..and that we do not need more knowledge to find out whether we need more information,
or faster computers or more scientific analysis or intellectuals to help save the world I believe that what humanity most needs at the moment is wisdom. But just what is wisdom?  Where can we find it ?